• 0
   1. Your cart is currently empty.
  • item(s)AU$ 0.00
08/01/2020 jo.forbes-salmon@qlmgroup.com

តើខ្ញុំយីហោបែបណាដែលជាដំណោះស្រាយត្រឹមត្រូវ

ការស្វែងយល់ពីស្លាកយីហោនានា

កាលដែលមានអ្នកប្រើពីរបៀបប្រើ ឬដឹងពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់ស្លាកយីហោទំនិញនានាគឺពិតជាមានសារសំខាន។ វាពាកព័ន្ធផ្នែក មុខទំនិញ ភាពជាបស្អិត ឬធន និងសញ្ញាណសម្គាលផលិតផល ដោយសារវាជាជម្រើសការបោះពុម្ភ និងសម្រេចយកជាផលិតផលចុងក្រោយ។ទាំងនេះជាសំណួរខ្លះៗ ដែលលោកអ្នកអាចនឹងចោទសួរ និងឆ្ងល់ថាតើវាជួយផ្តលនូវដំណោះស្រាយបែបណាសម្រាប់លោកអ្នក។

១.តើវានឹងទៅដល់ទីណា និអ្វីដែលលោកអ្នកចង់បាន?

   • អ្នកប្រាប់ពីរបៀបប្រើ ឬការប្រើប្រាស់បង្កើតឡើងមានយីហោមុខទំនិញច្បាស់លាស់ និងមានភាពជាប់ស្វិត ឬធន់
   • មានទំនិញខ្លះមិនត្រឹមតែស័ក្តិសមនឹងការប្រើប៉ុណ្ណោះទេ ក៏មានជម្រើសច្រើនទៀតផង។
   • សូមប្រាប់យើងនូវវត្ថុធាតុដើមនានា ដែលលោកអ្នកយកប្រើជាយីហោ។
   • សូមប្រឹក្សាពីសីតុណ្ហភាព ទាំងផលិតផល និងបរិមាណ នាអំឡុងពេលអនុវត្ត និងប្រើប្រាស់។

២. តើយីហោនោះ វាមានទំហំបុណ្ណា?

   • យីហោទំនិញ ត្រូវបានគេគិតជាមីលីមែត្រដោយប្រើខ្នាត width (across) x length (around)
   • អ្វីដែលសំខាន់ ប្រសិនបើយីហោទំនិញនោះ ជាគ្រឿងម៉ាស៊ីន ដែលអនុវត្តដូចជាជម្រើសបោះពុម្ភ។
   • សូមប្រាប់យើងពីទំហំថាតើវាជាទំហំដាចខាត ឬទំហំអាចបត់បែនបាន ដូច្នេះយើងអាចលៃលកទៅតាមទំហំទាំងនោះបាន។

៣.តើមានយីហោទំនិញបុន្មាន ដែលលោកអ្នកចង់បាន ចង់ប្រើ និងលើសពេលនៃកម្រិតប្រើប្រាស់?

   • សូមអនុវត្តមានការកំណត់នេះ ឧ.5,000/10,000 /20,000
   • តម្លៃគិតតាមមាត្រដ្ឋានភាគ 1000 ដែលរីកមាឌ និងរួមមាឌ។
   • ការអនុវត្តតាមលេខរៀងនោះ បង្ហាញឱ្យឃើញថា វាអាចជួយសន្សំសំចៃ។
   • ត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ឱ្យច្បាសពីតម្លៃ និងគ្រឿងផ្កត់ផ្គង់។ ឧ. ការផ្កត់ផ្គង់ ៣ ខែ។

៤.តើវាត្រូវប្រើ ឬអនុវត្តរបៀបណា?

   • តើយីហោត្រូវបានគេប្រើដោយដៃ ឬដោយឧបករណ៍?
   • ជួយបង្កើត roll និងក្រដាស់ស្រោប

តើលោកអ្នកត្រូវការយីហោនៅលើ roll មានទំហំខ្នាតស្នូលបុន្មាន?

   • ស្លាកយីហោ អាចមាន singles, sheeted or on rolls.
   • យីហោមានច្រើនជម្រើសតាមតម្លៃផ្សេងៗគ្នា។
   • ទំហំខ្នាតស្នូលមាន ២៥ មិល្លីម៉ែត្រ (25mm) ៣៨ មិល្លីម៉ែត្រ (38mm) និង ៧៦ មិល្លីម៉ែត្រ (76mm)។
   • ទំហំខ្នាតស្នូល/ roll qty មានសារសំខាន់ពេលអនុវត្តមានជាមួយម៉ាស៊ីន ឬតាមម៉ាស៊ីនព្រីន។

តើអ្វីទៅជា roll direction?

   • មានច្រើនសណ្ឋានពីក្រុមហ៊ុនមួយទៅក្រុមហ៊ុន។ សូមពិនិត្យជាមួយជម្រើសរបសយើង។

តើយីហោនឹងដំណើរបានតាមម៉ាស៊ីនព្រីនឬ?

   • សម្រាប់ប្រភេទម៉ាស៊ីនព្រីន Thermal, laser & dot matrix ទាំងអស់នេះគឺសុទ្ធតែត្រូវការ។
   • ម៉ាស៊ីនព្រីនផ្សេងគ្នា សុទ្ធតែត្រូវការមុខងារពិសេសដូចគ្នា ឬយីហោនោះអាចមិនដំណើរការ។

តើលោកអ្នកមានគំរូយីហោថ្មីៗឬទេ?

   • យីហោថ្មីៗអាចជួយឱ្យយើងសម្រេចពីវិធីសាស្រ្តបោះពុម្ភ ឬឆ្លាស់គ្នា។
   • មានភាពច្បាស់ល្អ កាលណាគេប្រើម៉ាស៊ីន ឬពណ៌ធម្មជាតិ។

តើខ្ញុំអាចមើលគំរូមុននឹងកម្ម៉ង់បានទេ?

   • ជាទូទៅម៉ាស៊ីនបោះពុម្ភក្រដាស់ មិនមែនឌីជីថល
   • មិនហើរពណ៌

តើលោកអ្នកត្រូវកញ្ចប់ថវិកាធ្វើយីហោតម្លៃបុន្មាន?

   • យើងចងមានតម្លៃស្នូលដ៏អស្ចារ្យមួយ និ់ងតម្លៃប្រកួតប្រជែង។
   • ការផ្តល់តម្លៃថ្មីៗ និងថវិកាជាគម្រោងយើងរំពឹងថា នឹងពិចារណារឿងតម្លៃតាមទីផ្សារ ឬតម្លៃការចង់បាន។

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

សូមភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកយើងដើម្បីភាពរស់រាននៃយីហោជីវកម្មលោក